Деловни објекти со кои стопанисува АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје

Мапа

Адреса