Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје

 Основано: Aкционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост – Скопје е основано и запишано во Централниот регистар на Република Македонија со Речение од 03.06.2011 година, врз основа на Законот за трансформација на Јавното претпријатие за за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ („Службен весник на РМ“ бр. 105/09) 

Шифра на дејност: 68.20 – Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп.
Жиро сметка: 210 067012130168 – Депонент: НЛБ Тутунска банка Скопје
Даночен број: 4080011521604
Име: Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост – Скопје.
Кратко име: АДСДП – ДС Скопје
Генерален директор: Шеваљ Цеку

Актуелни деловни објекти за закуп и продажба